image-1
Thông tin chi tiết sản phẩm xin liên hệ tại:

Địa chỉ : TẦNG 5, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : (84.4) 3.63.41.251

Fax : (84.4) 3.63.41.253

Thông tin sản phẩm

Mô t Sn phdu nhn bánh răng Mobilube HD 80W-90 và 85W-140

Là sản phẩm được Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Chính Long phân phối.

Mobilube HD 80W-90 và 85W-140 là các du nhn bánh răng thương mi được chế to t các du gc hiu sut cao và h ph gia cao cp. Nhng du nhn này đưc thiết kế cho các cu xe và truyn động cui siêu công sut có áp lc cao và ti đột ngt. Chúng cho hiu sut tuyt vi khi cp cht lượng API Du nhn Bánh răng Thương mi Hiu sut Cao GL-5 là cn thiết.

 

Đặc tính và Li ích

Các ng dng thiết b nng ngày nay có các nhu cu du nhn truyn động hiu sut cao hơn. Vn tc cao hơn, mô men xon cao hơn, và ti nng hơn đã ci thin công thc hình thành đ tăng ti đa tui th thiết b và gim ti thiu chi phí hot động. Khong thi gian làm vic lâu hơn tăng thêm các nhu cu lên du nhn động cơ đòi hi du gc và h ph gia hiu qu. Du nhn bánh răng Mobilube HD Series đưc thiết kế để đáp ng các th thách này. Các li ích chính gm:

- Đặc tính Li thế và li ích có th có tăng tui th đỡ và bánh răng do gim thiu các cht lng

- Độ n nhit và chng ôxy hóa nhit độ cao mt cách ngoi l

- Tăng tui th pht

- Bo v chng mài mòn mô men xon cao/vn tc Tăng kh năng chu ti thp và chng try xước vn tc cao ni bt

- Gim chi phí bo trì và tăng tui th thiết b

- Bo v r sét và ăn mòn tuyt vi Gim mài mòn và tăng tui th linh kin

- Bôi trơn nhit độ thp hiu qu Ci thin kh năng khi động

- Tương thích vi các pht và joăng đm ô tô tiêu biu Gim thiu rò r và gim ô nhim

 

ng dng

- Các cu xe và truyn động cui siêu công sut đòi hi hiu sut mc API GL-5

- Các xe ti nh và nng và xe thương mi

- Các ngành công nghip ngoài đưng cao tc gm: xây dng, khai m, khai thác đá, và nông nghip

- Các ng dng công nghip nng khác và ô tô liên quan các bánh răng xon hypoit hot động dưới các điu kin có ti vn tc cao/đột ngt, mô men xon thp/vn tc cao, hoc mô men xon cao/vn tc thp đang thnh hành

 

Thông s k thut v S chp thun

Mobilube HD đáp ng hoc vượt quá các thông s 80W-90 85W-140 k thut công nghip sau:

API GL-5 X X

Thuc tính Đin hình

Thuc tính ca Mobilube HD 80W-90 85W-140

Cp SAE 80W-90 85W-140

Độ nht, ASTM D 445

cSt @ 40°C 136 328

cSt @ 100°C 14.5 25.3

Ch s Độ nht, ASTM D 2270 105 97

Đim Đông đc, °C, ASTM D 97 -30 -18

Đim Chp cháy, °C, ASTM D 92 202 224

T trng @ 15°C kg/l, ASTM D 4052 0.90 0.91

 

Sc kho và An toàn

 

Da trên thông tin sn có, sn phm này không gây ra nhng nh hưởng có hi cho sc kho khi được dùng tuân theo ch định và khuyến ngh ghi trong Bn K Thut An Toàn Vt Liu (MSDS).

Không nên dùng sn phm vào nhng mc đích khác vi ng dng đã ch định. Chú ý bo v môi trưng khi vt b sn phm đã s dng.

Biu tượng Mobil, thiết kế Pegasus, và Mobilube là các nhãn hiu đăng ký ca Tp đoàn Exxon Mobil,

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CHÍNH LONG

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0986 281 908 | Tel : (84.4) 3.63.41.251 | Fax : (84.4) 3.63.41.253 | Email: info@petchem.com.vn

Văn phòng Vinh: Tầng 4, tòa nhà 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An

Tel: 0988 581 339 | 0905 244 399 . Email: chg082@petchem.com.vn | Skype: vinh.dx

Design by iColor